Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1064907
Centro de investigación de Embrapa/Colección: Embrapa Suínos e Aves - Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Año: 2016
Tipo de Material: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Autor: DUARTE, S. C.
GASPAR, L. F.
OLMOS, A. R.
FORTES, F. B. B.
Adicionales: SABRINA CASTILHO DUARTE, CNPSA; LUCIANA FISCHER GASPAR, PNSA; ALEXANDRA REALI OLMOS, PNSA; FLÁVIA B. BORGES FORTE, PNSA.
Título: 10 procedimentos básicos para o controle de Salmonella em granjas de postura comercial.
Editorial: Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2016.
Páginas: 20 p.
Idioma: pt_BR
Palabras clave: Poedeira.
Thesagro: Sanidade animal
Galinha para postura
Granja
Salmonella.
NAL Thesaurus: Animal health
Laying hens
Aviaries.
Fecha de publicación: 2017-02-21
Aparece en las colecciones:Folder / Folheto / Cartilha (CNPSA)

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
final8399novo.pdf1,33 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

FacebookTwitterDeliciousLinkedInGoogle BookmarksMySpace