Acesso à informação Portal Brasil
DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : A indústria de laticínios no Brasil: passado, presente e futuro.
Entry Date : 09-04-2011

Downloads
Year Downloads
2011 194,0
2012 203,0
2013 746,0
2014 291,0
1.434,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Brazil Brazil 1.063,0 75,12
N/A N/A 202,0 14,28
United States United States 83,0 5,87
Japan Japan 19,0 1,34
France France 11,0 0,78
Portugal Portugal 7,0 0,49
United Kingdom United Kingdom 6,0 0,42
Argentina Argentina 4,0 0,28
Korea, Republic of Korea, Republic of 3,0 0,21
Mozambique Mozambique 3,0 0,21
Germany Germany 2,0 0,14
Italy Italy 2,0 0,14
Belgium Belgium 1,0 0,07
Australia Australia 1,0 0,07
Ukraine Ukraine 1,0 0,07
Slovenia Slovenia 1,0 0,07
Canada Canada 1,0 0,07
Mexico Mexico 1,0 0,07
Cape Verde Cape Verde 1,0 0,07
Angola Angola 1,0 0,07
Paraguay Paraguay 1,0 0,07
China China 1,0 0,07
1.415,0 100,00

Downloads by country (top 10)