DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item

Downloads
Year Downloads
2011 16,0
2012 84,0
2013 120,0
2014 114,0
2015 29,0
363,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Brazil Brazil 153,0 44,35
N/A N/A 95,0 27,54
United States United States 41,0 11,88
Germany Germany 20,0 5,80
United Kingdom United Kingdom 10,0 2,90
Japan Japan 6,0 1,74
Europe Europe 4,0 1,16
China China 3,0 0,87
France France 3,0 0,87
Canada Canada 3,0 0,87
Peru Peru 2,0 0,58
Venezuela Venezuela 2,0 0,58
Bolivia Bolivia 1,0 0,29
Uruguay Uruguay 1,0 0,29
Mozambique Mozambique 1,0 0,29
345,0 100,00

Downloads by country (top 10)