DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Micropropagação in vitro de ricinus communis l. utilizando a citocinina 6-bencilaminopurina.
Entry Date : 09-04-2011

Downloads
Year Downloads
2011 30,0
2012 90,0
2013 90,0
2014 74,0
2015 23,0
307,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Brazil Brazil 124,0 44,44
N/A N/A 39,0 13,98
United States United States 38,0 13,62
Germany Germany 37,0 13,26
France France 11,0 3,94
United Kingdom United Kingdom 10,0 3,58
Japan Japan 6,0 2,15
Europe Europe 4,0 1,43
Canada Canada 3,0 1,08
Belgium Belgium 2,0 0,72
Portugal Portugal 2,0 0,72
China China 1,0 0,36
Argentina Argentina 1,0 0,36
Embrapa Embrapa 1,0 0,36
279,0 100,00

Downloads by country (top 10)